Le-Connaisseur 

Le-Connaisseur is een culinaire WEB-shop.

Wij verkopen een breed scala van kwalitatief hoogwaardige producten als wijn, champagnes, sherry, port, Belgische bonbons, chocolade en relatiegeschenken via het internet.

Algemene informatie / voorwaarden

Le-Connaisseur

Delftweg 81-A

2289 BB Rijswijk Nederland

KVK nummer: 73378704
BTW-nummer: NL859498098B01
hierna te noemen: Le-Connaisseur

 

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Le-Connaisseur: de gebruiker van de algemene voorwaarden

Consument: een wederpartij in wiens opdracht en voor wiens rekening   producten worden geleverd

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Le-Connaisseur en de consument;

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Le-Connaisseur zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Le-Connaisseur worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Le-Connaisseur ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de consument de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

2.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.5 Le-Connaisseur behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten 

3.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

3.2 Le-Connaisseur kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Le-Connaisseur niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gedaan. Le-Connaisseur garandeert echter niet dat alle aanbiedingen op producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

3.6 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de consument opgegeven e-mailadres.

3.7 Le-Connaisseur is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling of opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt Le-Connaisseur dit mee zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling.

3.8 Le-Connaisseur levert geen wijnproducten aan personen die jonger zijn dan 21 jaar. Door deze producten te bestellen, verklaart de consument dat hij tenminste de gestelde leeftijd heeft.

 

Artikel 4 Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen op de website van de Le-Connaisseur zijn inclusief BTW. Verzendkosten, aanbiedingen, kortingen, etc. worden altijd over de bedragen inclusief BTW berekend.

4.2 Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van Le-Connaisseur onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten. Le-Connaisseur heeft het recht om de consument,voor levering of acceptatie, te informeren over prijsfouten.

4.3 De producten van Le-Connaisseur worden geleverd tegen de prijzen op de datum van de bestelling.

4.4 Zie betalingen informatie op website

4.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Le-Connaisseur gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

Artikel 5 Ontbinding van de overeenkomst

5.1 Herroepingsrecht: de consument is gerechtigd om de bestelling (of een deel daarvan) binnen 14 werkdagen na levering te retourneren zonder opgaaf van redenen. Voorwaarde is wel, dat de originele factuur wordt meegezonden, dat het artikel niet beschadigd is en dat het nog in de originele verpakking zit, een eventuele verzegeling mag dus niet verbroken zijn. De consument dient vooraf de retourzending te melden. Dit kan per e-mail ( info@Le-Connaisseur.nl ). Niet aangemelde zendingen worden niet vergoed. Na acceptatie van de klacht ontvangt de consument het totale aankoopbedrag uiterlijk binnen 30 dagen terug. Bij retourzending zijn de verzendkosten voor rekening van de consument.

5.2 Le-Connaisseur behoudt zich het recht om een gedeelte van het bedrag terug te betalen of de retourzending geheel te weigeren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst door de consument zijn beschadigd.

 

Artikel 6 Levering 

6.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanaf het magazijn van Le-Connaisseur. Le-Connaisseur is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door Le-Connaisseur ingeschakelde vervoerder.

6.2 Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat Le-Connaisseur hem heeft gewaarschuwd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

6.3 Opgegeven levertijden van Le-Connaisseur zijn indicatief.

 

Artikel 7 Garantie

7.1 Le-Connaisseur garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

7.2 De onder 7.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van tien werkdagen na levering. Binnen deze periode kunnen productgebreken per e-mail wordengemeld.

7.3 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

7.4 Het is mogelijk dat Le-Connaisseur op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Le-Connaisseur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de consument over, nadat hij al hetgeen hij ter zake van enige overeenkomst met Le-Connaisseur is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtten werkzaamheden.

8.2 De consument mag de producten, voordat eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

Artikel 9 Onderzoek, reclames

9.1 De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

9.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie werkdagen na levering per e-mail ( info@Le-Connaisseur.nl )en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

9.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan Le-Connaisseur met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Le-Connaisseur gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

 

Artikel 10 Betaling

10.1 Bij Le-Connaisseur worden de door u verstrekte persoonlijke gegevens ten behoeve van de betaling vertrouwelijk behandeld.

10.2 Voor zover consument een vooruitbetaling dient te doen, verzendt Le-Connaisseur de goederen binnen zeven werkdagen, als de goederen op voorraad zijn, nadat de betaling op onze rekening is bijgeschreven.

10.3 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

10.4 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim. De consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.

10.5 Le-Connaisseur heeft het recht de door de consument gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

10.6 Le-Connaisseur kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de consument een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

10.7 Le-Connaisseur kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

Artikel 11 Incassokosten

11.1 Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument.

11.2 Le-Connaisseur is gerechtigd om bij uitblijven van de betaling de vordering ter incasso over te dragen.

11.3 In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,00.

11.4 Indien Le-Connaisseur aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 12 Vrijwaringen

12.1 De consument vrijwaart Le-Connaisseur voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van industriële- en intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

Artikel 13 Intellectuele eigendom en auteursrechten

13.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Le-Connaisseur geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Indien door Le-Connaisseur geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Le-Connaisseur jegens consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.

14.2 Le-Connaisseur is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

14.3 Onverminderd het bovenstaande is Le-Connaisseur niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van consument.

 

Artikel 15 Overmacht

15.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Le-Connaisseur in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden

 

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op elke overeenkomst tussen Le-Connaisseur en de consument is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Le-Connaisseur of overeenkomsten gesloten met Le-Connaisseur worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

 

Artikel 17 Disclaimer

17.1 Alle op deze site genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen binnen het bereik van Le-Connaisseur steeds worden gewijzigd. Le-Connaisseur registreert en slaat de door u verstrekte gegevens in een databestand op.

17.2 De website van Le-Connaisseur en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. Le-Connaisseur sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. Le-Connaisseur onderhoudt en beveiligt de website en inhoud. Le-Connaisseur geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan Le-Connaisseur garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan u vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. U dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

 

Artikel 18 Privacy

18.1 Voor de verkoop van onze producten heeft Le-Connaisseur de naam, adresgegevens, telefoonnummer en een juist bank- of gironummer van haar klanten nodig. Le-Connaisseur gebruikt deze informatie voor facturering van de goederen en, indien nodig, om contact met haar klanten op te kunnen nemen.

18.2 Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons alsmede aan de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Indien wij deze gegevens aan de aanbieders van Le-Connaisseur verstrekken, zal zij aan deze aanbieders de verplichting opleggen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving te handelen.

18.3 Ook voor elektronische post geldt het briefgeheim. Dat betekent dat Le-Connaisseur de inhoud van e-mailberichten van haar klanten aan Le-Connaisseur strikt geheim houdt.

18.4 Indien u geen prijs stelt om op de hoogte te worden gehouden van voor u interessante informatie en aanbiedingen, dan kunt u dit aan ons doorgeven door een e-mail te sturen naar  info@Le-Connaisseur.nl. Vermeldt daarbij uw naam en e-mailadres en geef aan dat u er geen prijs op stelt aanbiedingen en nieuwsbrieven te ontvangen van producten en diensten van Le-Connaisseur. Zodra uw aanmelding is verwerkt, zullen uw gegevens niet meer voor deze doeleinden worden gebruikt. Ook als u vragen hebt over privacy, of als u inzicht wilt in de gegevens die wij van u registreren, kunt u een e-mail sturen naar info@Le-Connaisseur.nl.

Aankoop Producten:

Le-Connaisseur levert geen wijnproducten aan personen die jonger zijn dan 21 jaar. Door deze producten te bestellen, verklaart de consument dat hij tenminste de gestelde leeftijd heeft.

Aankoop bedenktijd:

De aankoop bedenktijd bij Le Connaisseur is conform de wet veertien dagen. Deze 14 dagen gaan in op het moment dat de consument het product ontvangt.

Copyright:
Niets van deze WEB site (zowel foto's als teksten) mag worden gekopieerd zonder toestemming van Le-Connaisseur.

Op deze site zijn de Nederlandse auteursrechten van toepassing en in geval van inbreuk op onze rechten stellen wij u aansprakelijk.